ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

Dzieci odbierane będą od rodziców i przekazywane im przez wyznaczonych pracowników przy drzwiach wejściowych do przedszkola w tzw. części wspólnej;

Rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego i cierpliwego oczekiwania na odbiór dziecka oraz wyrażenia zgody na pomiar jego temperatury;

Wyłącznie rodzice dzieci rozpoczynających pierwszy rok uczęszczania do przedszkola mogą w okresie adaptacji dziecka w nowym otoczeniu (do miesiąca czasu) odprowadzać dzieci do szatni za zgodą nauczyciela;

Przyprowadzane do przedszkola mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie przebywający w domu z osobami na kwarantannie lub w izolacji – dzieci z objawami nie będą przyjmowane do przedszkola;

Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko nie mogą wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych i mają być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę – w przeciwnym wypadku dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola;

Ogranicza się do minimum ilość osób przebywających w przedszkolu – w związku z tym, aż do odwołania, na terenie placówki nie będą organizowane spektakle teatralne, koncerty itp.;

Wzmożona zostanie częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i zabawek;

Dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek z domu;

Nie będzie wyjść i wyjazdów poza teren placówki;

Jak najwięcej czasu dzieci będą spędzały w przedszkolnych ogrodach i na placach zabaw;

 

Zobowiązuje się rodziców do systematycznego śledzenia informacji umieszczanych na stronie internetowej przedszkola oraz zapoznania się z Procedurą opieki przedszkola w czasie epidemii Covid-19,

 

 

 

 

 

Script logo