BEZPIECZNEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z placówki.
 4. Pracownicy będą kontaktować się z rodzicami telefonicznie oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 5. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu do przedszkola w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
 6. Opiekunowie przekazują dziecko pracownikowi przedszkola przy drzwiach wejściowych, za wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych lub dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych.
 7. Dzieci nowoprzyjęte do przedszkola mogą być przyprowadzane do szatni przez opiekuna przez pierwszy miesiąc pobytu dziecka w placówce, za wyjątkiem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych. O wydłużeniu możliwości wchodzenia z dzieckiem na teren placówki decydować będzie dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami i wychowawcami.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek.
 9. Wszystkie osobiste rzeczy dziecka powinny być podpisane i będą przechowywane w jego półeczce znajdującej się w szatni oraz sali zabaw.
 10. Odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola lub na jego teren, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

 

Script logo