Misja i cele

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, tak, aby czuło się u nas ważne i akceptowane,
 • pomaga rozbudzać w dzieciach ciekawość świata i ludzi,
 • stwarza warunki do rozwoju dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

CELE GŁÓWNE

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju

CELE SZCZEGÓŁÓWE

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia;
 • poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej) i narodowej (do swojego regionu, kraju);
 • prowadzenie obserwacji oraz przeprowadzanie diagnozy dotyczącej rozwoju dziecka;
 • utrzymanie dotychczasowej, wysokiej jakości pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
Script logo