Misja i cele

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 • zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwo pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, tak, aby czuło się u nas ważne i akceptowane,
 • rozbudzanie w dzieciach ciekawość świata i ludzi,
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,
 • kształtowanie postaw moralnych i proekologicznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy.

CELE GŁÓWNE

 • osiąganie celów zgodnych z polityką oświatową państwa,
 • doskonalenie efektów swojej pracy,
 • realizacja przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy,
 • dbałość  o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych,
 • współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
 • zarządzanie zgodne z przepisami i  przyjętą koncepcją rozwoju.

 

CELE SZCZEGÓŁÓWE

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia;
 • poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej) i narodowej (do swojego regionu, kraju);
 • prowadzenie obserwacji oraz przeprowadzanie diagnozy dotyczącej rozwoju dziecka;
 • utrzymanie dotychczasowej, wysokiej jakości pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
Script logo